English Language Greek Language

- &

, .

. , .


ELEANA - ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÏ
ÁÃÉÏÓ ÉÙÁÍÍÇÓ -
Ôï îåíïäï÷åßï ELEANA âñßóêåôáé óôïí ¶ãéï ÉùÜííç ìéá ðåñéï÷Þ ìå ðïëëÝò ðáñáëßåò,üðùò ç öçìéóìÝíç ÐáðÜ-Íåñü 500ì áðü ôï ÷þñï ìáò.Åßíáé Ýíá óõãêñüôçìá ìå äßêëéíá äùìÜôéá üëá ìå ôçëÝöùíï, TV, øõãåßï, ðÜñêéíãê ìå èÝá ðñïò ôïí êáôáðñÜóéíï êÞðï. Ç 24 öñïíôßäá ôùí éäéïêôçôþí èá óáò ìáãíçôßóåé êáé èá êÜíåé áîÝ÷áóôç ôç äéáìïíÞ óáò.
ÌÁÉÏÓ / ÏÊÔÙÂÑÉÏÓÉÏÕÍÉÏÓ / ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓÉÏÕËÉÏÓ / ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ
ÄùìÜôéï ìå ðñùéíü : 55,00ÄùìÜôéï ìå ðñùéíü : 68,00ÄùìÜôéï ìå ðñùéíü : 80,00
: ÄùìÜôéï ìå ðñùéíü : 52,00


Milina Holidays

42,
,
: ( + 30 ) 24230 65020 - 65822
Fax: ( + 30 ) 24230 65822
Email: info@milina-holidays.com

MH.T.E.: 0726E61-00338-0